Adéu a la Llei de Cuba!

Adéu a la Llei de Cuba!

Por finques el

 

Des del passat divendres 3 de setembre, amb la derogació de l'article 28 de la Llei Hipotecaria -també anomenat Llei de Cuba-, els compradors d'un habitatge ja tenen una trava menys.

El mencionat article establia que, davant la mort d'algú sense hereus forçosos coneguts, és a dir, sense fills, els hereus indirectes -per exemple, germans- que rebien els béns immobles en herència no els podien vendre lliurement fins passat un termini de dos anys. Durant aquest termini, si es produïa la venda de l'immoble en qüestió, es podia registrar al Registre de la Propietat, però hi quedava una anotació preventiva subjecta a l'article 28.

La raó de ser d'aquest article la trobem en la guerra de Cuba i en l'aprovació de la Llei Hipotecària, el 1946. Ja aleshores s'establia un termini de dos anys perquè aquells fills que havien emigrat a les colònies i dels que no se'n tenia notícia, poguessin tornar per la mort del seu pare i reclamar-ne els béns de l'herència.

Avui en dia, però, els casos en què es reclamava la titularitat per l'article 28 eren ínfims comparats amb els efectes negatius que la no inscripció al Registre del titular del bé tenia sobre les operacions de compravenda.

El risc afegit que suposava la possibilitat que un hereu directe desconegut aparegués reclamant la propietat, per poc probable que fos, ha frustrat no poques operacions de compravenda, ja que no només feia enrere a compradors, sinó també als bancs a l'hora d'atorgar una hipoteca.

A la pràctica, aquest impediment acabava suposant la venda dels immobles afectats a un preu inferior al de mercat o bé la paralització dels mateixos a l'espera que transcorregués el termini dels dos anys.

Ara, gràcies a la derogació de l'article 28, els hereus -independentment del grau de parentiu que tinguessin amb el causant- passen a ser directament els titulars de l'immoble i poden realitzar la seva venda sense cap mena de càrrega ni anotació afegida. A més, la derogació té efectes retroactius, per la qual cosa aquells immobles afectats per l'article 28 que s'hagin venut abans del 3 de setembre i que es veien afectats pel termini de dos anys, també han deixat d'estar-ho.

En definitiva, la derogació de l'article 28 de la Llei Hipotecaria suposa l'actualització d'una regulació que, sens dubte, havia quedat desfasada, eliminant així impediments innecessaris i fomentant l'entrada al mercat d'immobles fins ara paralitzats. Així doncs, no podem sinó valorar positivament la notícia.

 

Jordi Marcè Calzada

Advocat