La teva immobiliària de referència a l'Anoia

Despeses de compravenda; Quines són i qui les paga?

En una transacció de compravenda les despeses es reparteixen entre el comprador i el venedor i és molt important conèixer cadascuna d’aquestes despeses per no portar-nos sorpreses d’última hora.

 

A Finques Rambles t’expliquem quines són i qui paga les despeses de compravenda.

 

Despeses de la part del comprador

El comprador haurà de pagar les despeses següents:

 

Despeses de notaria: s’anomenen aranzels notarials i estan fixats per l’Estat. El comprador paga la primera còpia de l’escriptura, que correspon aproximadament a un terç del total de la despesa.

 

Despeses de registre de propietat: igual que les despeses de notaria també estan fixades per lEstat i es paguen per inscriure limmoble a nom del nou propietari.

 

Despeses d’hipoteca: si el comprador sol·licita finançament bancari, caldrà incloure-hi: la taxació de l’immoble i les assegurances corresponents.

 

És important haver comprovat que no queden pagaments pendents per part del venedor per evitar afrontar altres despeses de deutes per part venedora, com per exemple: el pagament de l’IBI o els rebuts de la comunitat de propietaris.

 

Impostos: es tracta de la part més important de les despeses de compravenda per al comprador i depenen de si es compra un habitatge nou o un habitatge de segona mà. En el primer cas es paga l’IVA que suposa un 10% del valor de l’habitatge juntament amb l’impost sobre actes jurídics documentats (IAJD), que oscil·la entre el 0,4% i l’1,5%, depenent de la comunitat autònoma . Si és un habitatge de segona mà es paga l’impost de transmissions patrimonials (ITP), que suposa entre el 4% i el 10% depenent de la comunitat autònoma.

 

Despeses de la part del venedora

El venedor ha de fer front a les despeses següents:

 

Despeses de registre: al venedor li corresponen les despeses de registre de cancel·lació de la hipoteca en cas que es faci després de la venda.

 

Despeses bancàries: si l’immoble encara té hipoteca haurà d’afrontar les despeses de la cancel·lació.

 

Impostos: al venedor també correspon una sèrie d’impostos:

  • IBI: és anual i es paga per ser propietari de l’habitatge.
  • IRPF: que es paga a l’any següent de la venda i es calcula sobre el preu a què es va vendre respecte al preu que es va comprar, més les despeses que s’assumissin en ambdues operacions
  • Plusvàlua municipal o Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: que es paga durant els 30 dies següents a la venda del pis i actualment hi ha dos mètodes per calcular-lo: un considerant el valor cadastral del sòl i un altre en què es calcula la diferència entre el preu de venda i el preu de compra.

 

Altres despeses: hi ha algunes despeses més que corresponen a la part venedora que són obligatòries, com el pagament del certificat d’eficiència energètica, que es necessita per fer la compravenda, la cèdula d’habitabilitat i altres opcionals, com en cas de fer la transacció a mitjançant una agència immobiliària, per la qual cosa haurà de pagar els honoraris professionals.

Comparar listados

Comparar