Les claus de la nova llei hipotecària

Les claus de la nova llei hipotecària

Por finques el

La nova llei hipotecària ja ha passat l’últim tràmit parlamentari i està previst que entri en vigor el proper 16 de juny amb l’objectiu d’oferir més protecció al consumidor. Estàs pensant en demanar una hipoteca i vols saber com t’afectarà? Et donem totes les claus d’aquesta nova llei.

 

  • El banc paga l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD). Finalment, serà l’entitat bancària qui s’haurà de fer càrrec d’aquest impost, que es paga per la inscripció al Registre de l’escriptura de formalització de la hipoteca.

 

  • Taxacions més professionals i independents. Aquesta nova llei determina que les taxacions les han de fer professionals homologats independents de l’entitat bancària i fent servir normes de taxació fiables i internacionals. Les despeses de taxació segueixen anant a càrrec del client.

 

  • Es limita l’interès per impagament. Quan el client s’endarrereix en el pagament d’una quota, l’interès que se li pot exigir no pot ser superior a l'interès que paga habitualment per la hipoteca més tres punts percentuals.

 

  • Baixa la comissió per amortització anticipada. En les hipoteques variables, la comissió màxima és del 0,25% durant els tres primers anys i del 0,15% del tercer al cinquè any. En les hipoteques fixes, la comissió és del 2% durant els 10 primers anys i de l’1,5% a partir de llavors.

 

  • Més facilitats per convertir una hipoteca variable en fixa. S’afavorirà la subrogació i novació d’hipoteques quan sigui per convertir un tipus d’interès variable en fixa. També es limitaran les comissions que es poden cobrar per fer aquesta reconversió. Així, s’afavoreix que no hi hagi tantes hipoteques que estiguin lligades a l’Euríbor.

 

  • Més protecció pel client. S’estableix per llei la informació i documentació que haurà de rebre el client abans de signar la hipoteca. A més, tant els titulars de la futura hipoteca com els seus avaladors hauran d’anar a la Notaria almenys un dia abans de la firma per rebre assessorament gratuït i respondre un test. El notari ha de donar fe que el client ha rebut tota la documentació i la informació corresponent i l’ha entès correctament, si no, no podrà autoritzar la firma de l’escriptura.

 

  • Protecció davant dels embargaments. El banc no podrà activar la clàusula de venciment anticipat i iniciar l’execució hipotecària fins que, durant la primera meitat de la durada del préstec, la demora arribi al 3% del capital o a 12 quotes impagades i, durant la segona meitat, arribi al 7% del capital o a les 15 mensualitat impagades. Aquesta norma tindrà efectes retroactius, és a dir, serà vàlida per a tots els préstecs que continguin aquesta clàusula, encara que siguin anteriors a l’entrada en vigor de la nova llei.

 

  • Prohibides les vendes vinculades. Els bancs tindran prohibit obligar al client a contractar altres productes (assegurances, plans de pensions, targetes de crèdit, etc.) per concedir la hipoteca. Sí que estarà permès que ofereixin una reducció en l’interès del préstec a canvi de contractar algun dels seus serveis. També podran exigir que es contracti una assegurança de la llar o de vida però el client el podrà contractar amb l’empresa que vulgui sense que això li pugui suposar cap perjudici en la hipoteca.

 

 • Creació d’un nou organisme per a reclamacions. Les queixes i reclamacions relacionades amb les hipoteques es gestionaran totes a través d’un nou organisme que s’encarregarà de resoldre els conflictes entre els consumidors i el sector financer.