Puc donar el meu pis?

Puc donar el meu pis?

Por finques el

 

Alguna vegada t’has preguntat com funcionen les donacions en vida d’un immoble? Et donem uns quants punts clau perquè sàpigues el més important.

 

- Qui pot donar? Qualsevol persona pot donar un immoble del qual sigui propietari. Perquè la donació sigui vàlida has de tenir prou béns o diners per seguir vivint, per exemple, si només tens un pis, pots donar-lo sempre que tinguis suficients diners per viure de lloguer o comprar un altre habitatge.

 

- Qui pot rebre una donació? Pots donar un immoble a qualsevol altra persona, sigui familiar teu o no. La llei, però, obliga a deixar herència als teus fills, és a dir, no pots donar tot el que tens a una sola persona o només a un dels teus fills, si en tens més d’un, i que els altres es quedin sense herència. S’ha de respectar el dret a la legítima dels hereus forçosos.

 

- La donació s’ha de fer obligatòriament en escriptura pública davant d’un notari. Un document privat no tindria cap valor.

 

- Hi ha la possibilitat de reservar-se l’usdefruit de l’habitatge. És especialment recomanable en el cas de persones grans i, sobretot, si l’immoble que es dóna és l’habitatge habitual. D’aquesta manera, s’assegura l’ús del pis mentre es visqui. Aquest usdefruit acabarà de manera automàtica en el moment de la mort.

 

- Si l’habitatge està hipotecat, això haurà de constar a l’escriptura de la donació i s’haurà de deixar constància de si la persona a qui es dóna el pis es farà càrrec de la hipoteca o no.

 

- Com afecta a la futura herència? En cas de donar el pis a un fill, a l’escriptura s’ha de determinar com afectarà aquesta donació a l’herència, per exemple, si és a càrrec de lalegítima futura.- Quins impostos es paguen a Catalunya en una donació i qui els ha de pagar?


Impost de Successions i Donacions. L’ha de pagar qui rep la donació. La quantitat a pagar depèn del valor de l’immoble i del grau de parentesc (si en té) amb el donant. S’ha de pagar en els 30 dies següents a haver rebut l’immoble.

 

- Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua municipal). És un impost que cobren els ajuntaments per l’increment en el valor dels terrenys urbans. En el cas d’una donació, l’ha de pagar el donant.

 

- Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). El donant ha de tributar pel guany que es generi amb la transmissió, és a dir, per la diferència entre el valor de l’immoble quan el va adquirir i el valor de transmissió, que constarà a l’escriptura de donació, com si es tractés d’una compravenda. En canvi, el donatari no ha de tributar res perquè ja ha pagat l’impost de donacions.