Què canvia en la nova llei que limita els lloguers de temporada i els d'habitacions

Què canvia en la nova llei que limita els lloguers de temporada i els d'habitacions

Por finques el

El Govern de la Generalitat aprova un decret-llei per limitar i regular el lloguer de temporada i el d’habitacions

 

REGULA ELS ARRENDAMENTS DE TEMPORADA

o Considera que el lloguer de Temporada (que es qualifica com a arrendament d’ús diferent del d’habitatge i, per tant, no subjecte a l‘aplicació de la limitació de rendes) és únicament aquell destinat a finalitats de :

 • Lleure
 • Vacances
 • Recreatives (certàmens, congressos, fires, festivals, esdeveniments, etc.)

Per tant, a partir d’ara, únicament tindran la consideració d’Arrendaments de Temporada els que tinguin per finalitat una de les indicades anteriorment.

 

o En canvi disposa que estan subjectes al règim de contenció de rendes, inclosa la resta de normativa dels arrendaments d’habitatge (fiança, determinació de la renda, actualització, elevació per millores, assumpció de despeses generals i serveis individuals, prohibició de repercutir a l‘arrendatari les despeses de gestió i formalització del contracte) els contractes d’arrendament d’habitatges destinats a finalitats professionals, laborals, d’estudis, d’atenció o assistència mèdica, de situacions provisionals en espera de lliurament d’habitatge o de retorn a la residència habitual, o, per altres usos anàlegs que no siguin diferents dels d’habitatge, ja que considera que es tracta de lloguers destinats a cobrir necessitats d’habitatge permanent, tot i que puguin tenir una durada temporal, inferior a la mínima que exigeix la LAU.

Els contractes d’arrendament destinats a aquestes finalitats, encara que tinguin una durada temporal es regiran per les normes de la LAU per als arrendaments d’habitatge permanent.

 

o S’ha de fer constar i acreditar degudament en el contracte la causa o finalitat de caràcter temporal. La documentació acreditativa d’aquesta causa o finalitat s’ha de dipositar junt amb la fiança en el registre corresponent.

 

o En cas que no es faci constar en el contracte i no consti acreditada la finalitat temporal es considerarà que es tracta d’un habitatge permanent.

 

REGULA TAMBÉ EL LLOGUER D’HABITACIONS

o Respecte als arrendaments d’habitatge per habitacions, especifica el Decret llei que la fragmentació física o contractual de l’habitatge no desnaturalitza el caràcter d’arrendament d’habitatge ni permet evitar l’aplicació de les regles de l’habitatge permanent. En conseqüència, l’import de la suma de les rendes pactades de les diferents habitacions d‘un mateix pis en contractes de vigència simultània d’un habitatge situat en zona de mercat residencial tensat, no podrà superar la renda màxima que li seria d’aplicació si es llogués com un únic habitatge.

 

ESTABLEIX UNES OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PUBLICITAT I D’INFORMACIÓ ALS ARRENDATARIS

oÉs obligatori informar en els anuncis, ofertes i contractes d’arrendament de:

 • El preu del lloguer resultant de l’aplicació del sistema d’índexs de preus de referència.
 • La renda del darrer contracte vigent els últims 5 anys.
 • La condició de gran tenidor del propietari, si l’habitatge està en zona de mercattensat.
 • L’arrendatari té dret a rebre a la formalització del contracte d’arrendament:•El document acreditatiu del sistema d’índexs de preus de referència.
 • La cèdula d’habitabilitat.
 • El certificat d’eficiència energètica.

 

oDISPOSICIÓ ADDICIONAL DEL DECRET LLEI

“El contingut dels anuncis d’arrendament d’habitatges publicats abans de l’entrada envigor d’aquest Decret-Llei s’han d’adaptar a les seves previsions en el termini de CINCDIES”.

 

RÈGIM SANCIONADOR

El Decret llei es remet al règim sancionador de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

 

oInfraccions MOLT GREUS, sancionades amb multa de 90.001 a 900.000 euros:§Si el preu del lloguer supera en un 30 % el preu màxim aplicable segons el régim decontenció de rendes.

 • Qualificació fraudulenta de la causa o finalitat del contracte d’arrendament per evitarels drets dels arrendataris, quan així ho hagi declarat una Sentència judicial ferma.

 

oInfraccions GREUS, sancionades amb multa de 9.001 a 90.000 euros:§Si el preu del lloguer és superior entre el 10% i el 30 % del preu màxim aplicable segonsel règim de contenció de rendes.

 • No fer constar en el Contracte d’Arrendament la CAUSA o FINALITAT del’arrendament.
 • Repercutir a l‘arrendatari les despeses de gestió immobiliària i de formalització delcontracte.

 

oInfraccions LLEUS, sancionades amb multa de 3.000 a 9.000 euros:§Si el preu del lloguer és superior fins a un 10% el preu màxim aplicable segons el règimde contenció de rendes.

 • No fer constar en les ofertes i en els contractes d’arrendament la informació requeridaen la publicitat.

 

ALTRES MESURES

oDret preferent de l’Administració de la Generalitat de compra sobre la transmissió d’habitatges en zones de mercat tensat.

 

oAquests Drets de Tanteig i Retracte de l’Administració de la Generalitat s’exerciran:

 • En habitatges propietat d’un GRAN TENIDOR PERSONA JURÍDICA inscrita en el Registre de Grans Tenidors.
 • En habitatges obtinguts en processos d’execució hipotecària o mitjançant compensació del pagament del deute amb garantia hipotecària.

 

ENTRADA EN VIGOR

o Aquest Decret-Llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC -Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, a partir del dia 26 d’ABRIL de 2024.

 

o Aquest Decret-Llei ha de ser ratificat per la Diputació Permanent del Parlament dins dels 30 dies hàbils següents a la seva promulgació, de no ser així, cessarien els efectes del Decret-Llei, però no s’anul·laran els efectes produïts durant la seva vigència.

 

Font: Col.legi Administrador de Finques de Barcelona-Lleida