Què és el Cadastre i per què serveix

Què és el Cadastre i per què serveix

Por finques el

 

Tant si tens un immoble en propietat com si estàs pensant a vendre o comprar, t’interessa saber què és el Cadastre, quina funció fa i quina informació et pot donar. El Cadastre és un registre administratiu que depèn del Ministeri d’Hisenda. S’hi descriuen tots els béns immobles amb les seves característiques físiques, jurídiques i econòmiques. Mitjançant la informació cadastral d’un immoble pots saber qui és el seu propietari, la seva ubicació, delimitació, quina superfície de parcel·la i construïda té, quins són els seus usos i quan es va construir, a més d’una representació gràfica de l’immoble.


Per què serveix el Cadastre? Té diversos usos. El principal és a nivell fiscal: serveix per calcular els impostos, com la plusvàlua, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost de Successions i Donacions, l’IRPF… A més, té una funció protectora del mercat immobiliari i, juntament amb el Registre de la Propietat, li aporta transparència, garantint l’existència de la finca en qualsevol negoci jurídic (compravenda, donació, herència…) i les seves característiques, superfície i límits. Per això, la inscripció de tots els immobles al Cadastre, així com de totes les alteracions que es produeixin en les seves característiques, és obligatòria i gratuïta.


Cada immoble té una referència cadastral, que permet la localització del bé immoble dins de la cartografia cadastral. La referència cadastral és un codi alfanumèric que és l’identificador oficial de l’immoble. És un codi únic per cada immoble i es compon de 20 caràcters; és com el DNI de cada immoble. Aquesta referència figura a tots els documents relatius a l’immoble, els rebuts dels impostos, contractes de subministraments, projectes tècnics, a les notes del Registre de la Propietat, etc. i també s’ha de fer constar en els contractes d’arrendament, d’arres o de compravenda.


La Seu Electrònica del Cadastre és d’ús públic i gratuït per a tothom i s’hi pot accedir mitjançant la seva pàgina web, on podràs fer una consulta sobre l’immoble que vulguis i accedir a la informació pública de cada immoble: la referència cadastral, la localització, la superfície, ús i cartografia. En canvi, només el titular cadastral i les persones o entitats autoritzades poden accedir a les dades protegides, com el nom i domicili dels titulars o el valor cadastral.