Quina documentació necessites per vendre casa teva?

Quina documentació necessites per vendre casa teva?

Por finques el

 

Vendre un immoble no és tan fàcil com pot semblar, si no tens tota la informació i l’ajuda necessària. Avui us expliquem quina documentació es necessita per vendre un immoble.


DNI. Com per fer molts altres tràmits, per una compravenda és important que el propietari de l’immoble tingui el DNI en vigor, ja que el necessitarà per signar a la Notaria. S’ha de portar l’original.


Escriptura de l’immoble. Es necessitarà l’escriptura original de compravenda, donació o acceptació d’herència. Juntament amb la Nota del Registre de la propietat, serà la prova de que ets el propietari de l’immoble que vols vendre.


Certificat d’eficiència energètica. Des de l’any 2013, és obligatori tant per vendre com per llogar un immoble. Es tracta d’un document redactat per un tècnic (arquitecte o enginyer) que fa una visita a l’immoble, l’avalua i fa un informe sobre les seves característiques energètiques. Calcula el consum anual d’energia necessari per cobrir la demanda energètica de l’habitatge i li atorga una qualificació, que varia entre les lletres A (més eficient) i G (menys eficient energèticament).


Cèdula d’habitabilitat. És un document que acredita que l’habitatge compleix els requisits d’habitabilitat i solidesa i és apte per ser destinat a residència. També s’hi indiquen el nombre d’habitacions que té i els metres quadrats útils amb què compta. En cas de compravenda d’un immoble que estigui per rehabilitar i no compleixi amb aquests requisits mínims, també es podrà signar amb un document d’exempció d’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i aquesta es podrà obtenir posteriorment, una vegada realitzades les obres d’adequació necessàries.


ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici). És un certificat d’aptitud que, a Catalunya, és obligatori que tinguin tots els edificis de més de 45 anys d’antiguitat. L’objectiu és garantir l’estabilitat i la seguretat de tots els elements de l’immoble, creant un sistema de control de l’estat dels edificis per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. En pots demanar una còpia al president de la comunitat o a l’administrador.


Certificat de la comunitat de propietaris. És un document, signat pel president de la comunitat o per l’administrador de la finca, que certifica que, en la data de la firma de la compravenda, el propietari està al corrent de pagament dels rebuts de la comunitat de propietaris.


Certificat de pagament de l’IBI. L’acostuma a demanar directament la Notaria i certifica que no hi ha cap deute d’IBI (Impost de Béns Immobles) en aquell habitatge.


Certificat de deute pendent o de saldo zero de la hipoteca. En cas que l’immoble que s’ha de vendre tingui o hagi tingut una hipoteca, necessitarem un document del banc on consti el deute que encara té pendent o bé que aquesta ja ha estat liquidada. La hipoteca també s’haurà de cancel·lar registralment.