Quines despeses genera la compra d’un habitatge?

Quines despeses genera la compra d’un habitatge?

Por finques el

 

La hipoteca no és l’única gran despesa que es genera en comprar un immoble. Hi ha altres despeses i impostos que hauràs de pagar si vols convertir-te en propietari. Aquestes són les més importants que hauràs de tenir en compte si t’estàs plantejant comprar.

 

- Notari. Els honoraris dels notaris, denominats aranzels, estan regulats per l’Estat. D’aquesta manera, tots els notaris d’Espanya cobren el mateix pel mateix servei (només et poden fer un descompte del 10%). Això fa que la competència entre ells es basi només en la qualitat i que tots els ciutadans, independentment de la seva renda, puguin accedir als seus serveis. En el cas de l'atorgament d’una escriptura pública de compravenda d’un immoble, el preu del servei va en funció del preu de l’immoble. La factura a pagar també serà més alta si demanes hipoteca, ja que, a més de l’escriptura de compravenda, s’haurà de signar l’escriptura de la hipoteca.

Cal tenir en compte que els honoraris notarials només són una part del que es paga a la notaria, ja que la major part de la factura és una provisió de fons per liquidar impostos, la inscripció al Registre de la Propietat i altres despeses que es generin.

 

- Registre de la Propietat. Són els honoraris generats per inscriure la compravenda al Registre de la Propietat. També estan fixats per llei i la seva quantitat també depèn de l’import de la compravenda.

 

- Impostos. El comprador d’un habitatge també haurà de pagar impostos.

En el cas d’un immoble d’obra nova, el més important és l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que és d’un 10% sobre el preu de l’habitatge. S’entén que un immoble és nou quan s’entrega per primera vegada, és a dir, quan es compra al promotor després de la seva construcció. En els habitatges de protecció oficial (HPO) es paga també un 10% d’IVA, percentatge es redueix al 4% en cas d’HPO de règim especial o de promoció pública.

 

En els immobles de segona mà, l’impost a pagar és l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials (ITP). El percentatge sobre l’import de compra és diferent a cada Comunitat Autònoma. A Catalunya és d’un 10%. Aquest percentatge pot ser més baix en alguns casos, ja que en els HPO es pagarà un ITP del 7% i en el cas de compradors menors de 32 anys, de família nombrosa o minusvàlids es pagarà un 5%.

 

Finalment, haurem de pagar l’Impost d’Actes Jurídics Documentats (IAJD). És una taxa que es genera per firmar al notari i inscriure l’escriptura al Registre. Es compon d’una quota fixa i una de variable. La part fixa s’ha de pagar sempre que es formalitza un document notarial, ja que fa referència al paper timbrat. Acostuma a ser una quantitat petita de diners, ja que es cobra 0,30 € per plec o 0,15 € per foli. La part variable s’aplica quan es formalitza una escriptura que s’ha d’inscriure en un Registre. La quantitat d’aquesta part variable també és diferent a cada Comunitat Autònoma, sent a Catalunya de l’1,5%.

 

Quan es tracta d’un immoble nou, el comprador ha de pagar l’IVA i les dues parts de l’IAJD. En un immoble de segona mà, s’ha de pagar l’ITP i la part fixa de l’IAJD però no la variable, ja que són dos impostos incompatibles. En cas de formalitzar una hipoteca per un habitatge de segona mà, s’aplica l’ITP i les dues parts de l’IAJD, ja que en aquest cas es paga per la inscripció de l’escriptura de formalització de la hipoteca.