Quins impostos ha de pagar el venedor en una compravenda?

Quins impostos ha de pagar el venedor en una compravenda?

Por finques el

 

Quan es produeix una compravenda, tant la part compradora com la venedora han de pagar la part d’impostos que li correspon.
Saps de què t’hauràs de fer càrrec si vens un immoble i com calcular quant hauràs de pagar? T’ho expliquem!


- Plusvàlua municipal (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana). És un impost que apliquen directament els ajuntaments.
Actualment, hi ha dues maneres de calcular l’import de plusvàlua i es pot triar indistintament la que resulti més favorable. Aquests dos mètodes són:
          - Mètode objectiu. Es calcula tenint en compte el valor cadastral del sòl, el coeficient establert per l’ajuntament en funció del temps que hem sigut propietaris i un percentatge determinat per l’ajuntament.
          - Mètode real. Es té en compte el preu de venda de l’immoble, el preu de compra, el percentatge del valor cadastral i un percentatge determinat per l’ajuntament.


Es disposa de 30 dies hàbils per fer el pagament, des de la data de firma de la compravenda.
Estaràs exempt del pagament d’aquest impost si no has tingut guany en la compravenda, és a dir, si vens per sota del preu que vas pagar quan vas comprar, perquè es considera que no hi ha hagut un increment real del valor de l’immoble.


IRPF. Quan es ven un immoble, a la declaració de la renda de l’any següent s’haurà de reflectir el guany o pèrdua patrimonial.
Entenem per guany patrimonial el benefici econòmic que obté el venedor amb l’operació de compravenda. Com es calcula? Primer, hem de calcular el valor de transmissió, la quantitat real que li queda al venedor després de l’operació. Aquesta xifra l’obtindrem restant de l’import de venda, les despeses i tributs de l’operació, per exemple, els honoraris de l’agència immobiliària, la plusvàlua o les despeses per la cancel·lació registral de la hipoteca. També hem de saber quin va ser el valor d’adquisició, la quantitat que es va pagar en el moment que es va comprar, més les despeses i tributs que va tenir i restant els beneficis fiscals i amortitzacions que hagi pogut tenir.


Una vegada tenim aquests dos valors, si el de transmissió és més alt al d'adquisició, es considera que hi ha hagut guany i s’ha de tributar:
        - Un 19% sobre els primers 6.000 € de guany.
        - Un 21% entre els 6.000 i els 50.000 € de guany.
        - Un 23% entre els 50.000 i els 200.000 € de guany.
        - Un 26% sobre més de 200.000 € de guany.


Hi ha alguns motius pels quals pots quedar exempt d’aquest pagament:
        - Si reinverteixes en comprar un altre habitatge habitual, en un termini de dos anys.
        - Si vens el teu habitatge habitual i tens més de 65 anys.
        - En cas d’una dació en pagament.