Descobreix com t’afecta la nova contenció de rendes a Catalunya

Descobreix com t’afecta la nova contenció de rendes a Catalunya

Por finques el

El món del lloguer a Catalunya s'ha vist afectat per l’entrada en vigor de la regulació de rendes el 16 de març del 2024. Es tracta d’un nou Índex de Preus de Referència que ha publicat el Ministeri d’Habitatge amb la finalitat contenir i moderar el preu del lloguer en determinats municipis, anomenats zones tensionades, entre ells Igualada, Vilanova del Camí i Sta. Margarida de Montbui.
Això implica una sèrie de canvis significatius que cal conèixer per parts de tots els implicats; propietaris i inquilins.
A Finques Rambles, el nostre compromís és guiar-te a través d'aquest nou paisatge, assegurant que totes les parts implicades estiguin informades del funcionament d’aquesta regulació.


La nova normativa distingeix entre:
- Zona no tensa. Quan l’habitatge NO es troba en una zona declarada tensionada, la renda del nou contracte de lloguer serà la que fixin lliurement les parts.
- Zona tensa. Serà d’aplicació la contenció de rendes.

 

Per a l’aplicació de la contenció de rendes es fa la següent distinció:
- Propietari gran tenidor: persona física o jurídica que sigui titular dins de l’àrea tensa de cinc o més immobles urbans d’ús residencial.
- Propietari petit tenidor: persona física o jurídica que sigui titular dins de l’àrea tensa de menys de cinc immobles urbans d’ús residencial.

 

També cal diferenciar entre habitatges que han estat llogats en els últims 5 anys i habitatges que no han estat mai llogats o no han tingut cap contracte vigent en els últims 5 anys.

 

Per tant, podem diferenciar entre diversos supòsits:
- Si l’habitatge es troba en una zona tensionada i l’arrendador és petit tenidor, en un nou contacte, la renda de lloguer no podrà excedir la darrera renda de contracte d’arrendament que hagués estat vigent en els últims cinc anys en el mateix habitatge, una vegada aplicada la clàusula d’actualització anual de la renda del contracte anterior, sense que es puguin fixar noves condicions que estableixin la repercussió a l’arrendatari de quotes o despeses que no estiguessin recollides al contracte anterior.
- Quan l’habitatge es troba en un dels municipis declarats zona tensionada i no ha estat arrendat com habitatge habitual els darrers cinc anys, s’aplicarà el nou índex de referència de lloguer i la renda haurà d’estar entre els marges que ofereix l’aplicació, i en cap cas no podrà superar el marge superior. En el cas que l’aplicació no ens ofereixi cap índex, s’entendrà que la renda pactada entre les parts és lliure. Això s’aplica tant a gran com a petit tenidor.
- Quan l’habitatge es troba en un zona tensionada i l’arrendador és gran tenidor, i a més l’habitatge ha estat arrendat com a habitatge habitual en algun moment en els darrers cinc anys: cal calcular dues rendes, la primera: la darrera renda de contracte d’arrendament que hagués estat vigent en els últims cinc anys en el mateix habitatge, una vegada aplicada la clàusula d’actualització anual de la renda del contracte anterior i, a la vegada, cal contrastar que aquest import no excedeix el límit màxim del preu
aplicable d’acord amb el sistema d’índexs de preus. En aquest cas, cal aplicar al nou contracte el menor dels dos imports. En el cas que l’aplicació de càlcul de l’índex no ens ofereixi cap índex, caldrà aplicar la regla de càlcul de la renda segons el contracte anterior.


No dubtis a contactar amb nosaltres. Us oferim tot l’assessorament necessari per conèixer i adaptar-te a la nova normativa.